Financiƫle situatie

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenopbouw en de pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op de website.

Dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad wordt elke maand berekend. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.

Vereist vermogen
Als de beleidsdekkingsgraad onder de dekkingsgraad behorende bij het vereist vermogen komt, heeft het pensioenfonds een reservetekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen moeten we de pensioenopbouw en de pensioenuitkeringen verlagen. 

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend op basis van het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over onder andere de indexatie. 

Herstelplan
In het herstelplan legt het pensioenfonds de maatregelen vast die het fonds neemt om zijn financiële positie te verbeteren. Dit herstelplan dient, zolang het fonds in onderdekking is, elk jaar geactualiseerd te worden en bij De Nederlandse Bank te worden ingediend. Het nu lopende herstelplan geeft aan dat het fonds rond 2020 een dekkingsgraad bereikt die weer boven het niveau van het VEV (Vereist Eigen Vermogen) ligt. Zie hiervoor de lijn van het herstelpad in de dekkingsgraad grafiek.