Organisatie

Pensioenfonds Archimedes (nu in liquidatie) voerde de pensioenregeling uit van Kuwait Petroleum en Gunvor. Met verschillende organen hebben we ons ingezet om het pensioenreglement zo zorgvuldig, efficiënt en professioneel mogelijk uit te voeren. We zijn een stichting en streven dus niet naar winst. Uw belang en dus uw pensioen hebben altijd voorop gestaan.

Bestuur

Het pensioenfonds in liquidatie wordt nog steeds aangestuurd door het bestuur. Het bestuur treedt op al vereffenaar en is verantwoordelijk voor het beleid tijdens de overgangsfase naar PGB en de liquidatiefase. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen van de pensioenpremies die u en uw werkgever inleggen. Daarnaast blijft het bestuur ook verantwoordelijk voor het op tijd en correct communiceren en het uitbetalen van alle pensioenen.

Het bestuur bestaat uit zes leden:

Naam Namens Functie
Hans Thomassen Werkgever (Q8) Voorzitter
Ernst Droste Werkgever (Q8) Vice-voorzitter
Alex Meeusen Werkgever (Gunvor) Bestuurslid
Dirk Kraan Werknemers (Q8) Bestuurslid
Rob van der Velden Gepensioneerden Bestuurslid
Vacant Werknemers (Gunvor)  

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Hans Thomassen en Rob van der Velden. Bert Kleiss ondersteunt het bestuur als secretaris.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur zijn het vaststellen van het beleid, het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid en het afleggen van verantwoording over de eigen werkzaamheden en prestaties. Over 2017 zal, zoals gebruikelijk, een jaarraport gemaakt worden. Verwacht wordt dat later in 2018 het liquidatieverslag afgerond wordt, waarna beeindiging van toezicht bij DNB aangevraagd kan worden. Nadat deze vrijstelling is verkregen kan het fonds ontbonden worden.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zijn de deelnemers, gepensioneerden en werkgevers vertegenwoordigd. Samen beoordelen zij het beleid en de uitvoering daarvan. Is het beleid op een goede manier tot stand gekomen? Wordt er rekening gehouden met de belangen van de diverse belanghebbenden? Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan in het jaarverslag een oordeel over hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan:

Naam Namens Functie
Marco Sihasale Werknemers Q8 Voorzitter
Gerard Pickkers Werknemers Gunvor Secretaris
Rutger Borgmeijer Werkgever Gunvor Lid
Arie Doves Gepensioneerden Lid
Jan Brouwer Gepensioneerden Lid
Peter van Woerkom Gepensioneerden Lid
Ton Willemsen Gepensioneerden Lid
Galid Chiragali Werkgevers Q8 Lid

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie is belast met het intern toezicht. Zij beoordeelt de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd, de beleid- en bestuursprocedures en ook de risico’s op de lange termijn. Elk jaar voert de visitatiecommissie een onderzoek uit. Een samenvatting van de bevindingen wordt opgenomen in het jaarverslag. Dit zal voor het laatst over 2017 zijn.

De visitatiecommissie bestaat momenteel uit externe deskundigen van VCHolland. Dit is op voordracht van het Verantwoordingsorgaan.

 

Compliance officer

De compliance officer functioneert in zijn rol als interne toezichthouder en draagt als zodanig bij aan de governance- en integriteitshandhaving binnen het bestuur. Elk jaar rapporteert de compliance officer hierover aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Een samenvatting van de rapportage wordt opgenomen in het jaar verslag. Dit zal voor het laatst over 2017 gebeuren. De compliance officer wordt momenteel door PWC ingevuld..